Naar inhoud Naar navigatie

U bevindt zich hier:

  • Home »
  • Nieuws »
  •  Btw-factuurvereisten per 1 januari 2013

Btw-factuurvereisten per 1 januari 2013

Sinds 1 januari jl. gelden in de Europese Unie dezelfde factuurvereisten voor de omzetbelasting. Ondernemers moeten ervoor zorgen, dat de uitgereikte facturen voldoen aan de factuurvereisten. Een factuur die aan de vereisten voldoet is van belang voor de aftrek van voorbelasting. Dit blijkt weer uit het arrest van het Europese Hof van Justitie van 8 mei jl., nr. C-271/12. Aftrek van de omzetbelasting werd in de onderhavige zaak geweigerd, omdat op de factuur de prijs per gewerkt uur en het totaal aantal gewerkte uren ontbraken. Opgemerkt wordt, dat een factuur die niet aan de gestelde vereisten voldoet kan leiden tot een boete van maximaal € 4.960.

Wij informeren u over de volgende onderwerpen:
-   inhoud van de factuur;
-   de vereenvoudigde factuur;
-   de elektronische factuur.

Wanneer een factuur uitreiken
Een ondernemer is verplicht een factuur uit te reiken als goederen worden geleverd of een dienst wordt verricht aan een rechtspersoon of aan een persoon die ondernemer is. Voor leveringen en diensten aan een particulier (niet-ondernemer) is het uitreiken van een factuur die voldoet aan de factuurvereisten dus niet verplicht.

De factuur moet worden uitgereikt vóór de 16e dag volgend op de maand waarin de prestatie is verricht. Er hoeft geen factuur te worden uitgereikt als de prestatie
is vrijgesteld van omzetbelasting. Als het 0%-tarief van toepassing is, moet wel een factuur worden uitgereikt.

Inhoud van de factuur
Het is van belang, dat een factuur aan de gestelde vereisten voldoet om boetes te voorkomen.
De vereisten waarin de inhoud van een factuur moet voldoen, blijven grotendeels hetzelfde. Nieuw zijn de specifieke vermeldingen (punten 14 tot en met 17).

1.   De datum waarop de factuur is uitgereikt
2.   Een (opeenvolgend) factuurnummer
3.   Het btw-identificatienummer van de ondernemer die de levering of dienst verricht
4.   Het btw-identificatienummer van de afnemer bij toepassing van een verleggingsregeling, intracommunautaire leveringen of grensoverschrijdende diensten
      binnen de EU
5.   De naam en het adres van de ondernemer die de levering of dienst verricht en de afnemer
6.   De hoeveelheid en de aard van de geleverde goederen of verrichte diensten
7.   De datum waarop de goederenlevering of dienst heeft plaatsgevonden
8.   De vergoeding die in rekening is gebracht, gespecificeerd naar tarief, vrijstelling en eenheidsprijs (exclusief omzetbelasting), evenals kortingen en
      teruggaven die daarin niet zijn begrepen
9.   Het toepasselijke btw-tarief en het bedrag waarop dit is toegepast
10. Het te betalen btw-bedrag
11. Wanneer de afnemer de factuur uitreikt in plaats van degene die de prestatie verricht (selfbilling) de vermelding ‘"Factuur uitgereikt door afnemer"
12. Wanneer sprake is van een intracommunautaire levering, enige aanduiding hiervan;
13. Wanneer de btw van de afnemer wordt geheven op grond van een verleggingsregeling de vermelding "btw verlegd"
14. Wanneer sprake is van de intracommunautaire levering van een nieuw vervoermiddel de gegevens waaruit blijkt dat het vervoermiddel nieuw is
15. Wanneer de bijzondere regeling voor reisbureaus wordt gehanteerd de vermelding "Bijzondere regeling reisbureaus"
16. Wanneer de margeregeling voor bepaalde goederen van toepassing is de vermelding "Bijzondere regeling – gebruikte goederen",
      "Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen" of "Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
17. Wanneer een fiscaal vertegenwoordiger is aangesteld, de naam en het adres en btw-identificatienummer van de fiscaal vertegenwoordiger

Op de factuur moet daarnaast ook het Handelsregisternummer worden vermeld.

Grensoverschrijdende diensten binnen de EU
Als een ondernemer een dienst verricht aan een ondernemer in een ander EU-land, moet op de factuur het btw-identificatienummer worden vermeld en de aanduiding "btw-verlegd" (verplicht). Geadviseerd wordt om daarnaast tevens de Engelse aanduiding "Revers charge" te plaatsen.
Bij een dienst aan een ondernemer in Duitsland kan (naast de Nederlandse) de tekst "revers-charge-Verfahren’ op de factuur worden gezet.

De vereenvoudigde factuur
Sinds 1 januari jl. mag een vereenvoudigde factuur worden uitgereikt in binnenlandse verhoudingen en als het factuurbedrag inclusief omzetbelasting maximaal
€ 100 bedraagt of wanneer sprake is van een correctiefactuur.
Op een vereenvoudigde factuur moet alleen worden vermeld:
-   de datum van uitreiking van de factuur;
-   de identiteit van de ondernemer die de levering of dienst verricht;
-   de aard van de geleverde goederen of diensten;
-   het te betalen bedrag aan omzetbelasting.

Een correctiefactuur (creditfactuur) moet daarnaast een specifieke en ondubbelzinnige verwijzing naar de oorspronkelijke factuur en een expliciete
mededeling van de wijzigingen bevatten.

Bij afstandverkopen (verkopen aan particulieren in een ander EU-land) en intracommunautaire leveringen mag geen vereenvoudigde factuur worden uitgereikt.

De elektronische factuur
De vereisten welke aan een elektronische factuur worden gesteld zijn gelijk aan een papieren factuur. De ondernemer is vrij in de methode van technologie (bijvoorbeeld in Pdf via de email).
Bij elektronisch factureren moet de identiteit van de ondernemer die de levering of dienst verricht kunnen worden gegarandeerd (authenticiteit van herkomst) en mag de factuur geen wijzigingen kunnen ondergaan (integriteit van de inhoud). Een andere voorwaarde is, dat een elektronische factuur gemakkelijk moet kunnen worden ingezien. De afnemer moet een elektronische factuur accepteren.

Bewaarplicht
Uit de papieren dan wel elektronische administratie moeten de verzonden kopie- facturen blijken. Deze administratie zal bij een controle worden getoetst m.b.t. de factuurvereisten. Het is wenselijk, dat kopie-facturen beschikbaar zijn met alle gegevens. Bij gebruik van briefpapier verdient het de voorkeur om een kopie factuur beschikbaar te hebben inclusief briefhoofd.
« Terug naar het overzicht